Stadgar registrerade 2018-08-15

1 § Namn, ändamål och säte

Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Docenten 1

Organisationsnummer 769608-9445

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Föreningen hyr även ut lokaler enligt separata hyresavtal, dessa är inte bostadsrätter och får således inte nyttjas på så vis.

Styrelsen har sitt säte i Johanneshov, Skarpnäck, Stockholms kommun.

 

2 § Medlemskap och överlåtelse

En ny innehavare får utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han eller hon antagits till medlem i föreningen. Förvärvaren ska ansöka om medlemskap i föreningen på sådant sätt styrelsen bestämmer. Till medlemsansökan ska fogas styrkt kopia på överlåtelsehandling som ska vara underskriven av köpare och säljare och innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt pris. Motsvarande gäller vid byte och gåva. Om överlåtelsehandlingen inte uppfyller formkraven är överlåtelsen ogiltig. Vid upplåtelse erhålls medlemskap samtidigt med upplåtelsen.

Styrelsen är skyldig att senast inom en månad från det att ansökan om medlemskap kom in till föreningen, pröva frågan om medlemskap. Föreningen äger rätt att begära en kreditupplysning avseende sökanden. En medlem som upphör att vara bostadsrättshavare ska anses ha utträtt ur föreningen. 

 

3 § Medlemskapsprövning – juridisk person

Juridisk person kan ej förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet och kan ej heller beviljas medlemskap i föreningen.


 

4 § Medlemskapsprövning – fysisk person

Medlemskap kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrätthavare.

Medlemskap får inte vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, religion, övertygelse eller sexuell läggning.

En överlåtelse är ogiltig, om den som en bostadsrätt övergått till vägras medlemskap i föreningen.

Särskilda regler gäller vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning.

Har bostadsrätt övergått till ny innehavare, får denna utöva bostadsrätten om denne är eller antas till medlem i föreningen.

Utan hinder av första stycket får dödsbo efter avliden bostadsrättshavare utöva bostadsrätten. Efter tre år från dödsfallet får föreningen dock anmana dödsboet att inom sex månader visa att bostadsrätten ingått i bodelning eller arvsskifte med anledning av bostadsrättshavarens död, eller att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, får bostadsrätten tvångsförsäljas enligt 8 kap. Bostadsrättslagen (1991:614) för dödsboets räkning.

 

5 § Bosättningskrav

Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent ska bosätta sig ibostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap.

 

6 § Andelsägande

Upp till två (2) personer får förvärva andel i samma bostadsrätt, dock måste minst en av de andelsägande vara bosatta i lägenheten. Vid synnerliga skäl kan dispens beviljas av styrelsen, efter en formell ansökan.

 

7 § Insats, årsavgift och upplåtelseavgift

Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insatsen ska alltid beslutas av föreningsstämma.

 

8 § Årsavgiftens beräkning

Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. Dock, vid lika nytta t.ex. tele, bredband osv. skall avgiften ej fördelas enligt andelstal utan per lägenhet. Beslut om ändring av grund för andelstalsberäkning ska fattas av föreningsstämma. Om beslutet medför rubbning av det inbördes förhållandet mellan andelstalen blir beslutet giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande på stämman gått med på beslutet.

Styrelsen kan besluta efter omröstning att i årsavgiften ingående ersättning för taxebundna kostnader såsom värme, varmvatten, renhållning, konsumtionsvatten, elektrisk ström, TV, bredband och telefoni ska erläggas efter förbrukning, area eller per lägenhet.  

 

9§  Föreningen kan ta ut upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse.

Upplåtelseavgift är en särskild avgift som föreningen kan ta ut tillsammans med insatsen, när bostadsrätten upplåts första gången. Avgiftens storlek bestäms av styrelsen.

 

För arbete vid övergång av en bostadsrätt får föreningen av förvärvaren ta ut en överlåtelseavgift med ett belopp motsvarande högst 2,5 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110).

 

För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får föreningen av bostadsrättshavaren ta ut en pant-sättningsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110)

 

Avgiften för andrahandsupplåtelse får för en lägenhet årligen uppgå till högst 10 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110). Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högst tillåtna avgiften efter det antal månader lägenheten är uthyrd.

 

Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av lag eller annan författning.

 

 

 

10 § Övriga avgifter

Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av bostadsrättslagen eller annan författning.


 

11 § Dröjsmål med betalning

Årsavgiften ska betalas månadsvis i förskott senast den sista vardagen före varje månads början. Betalning får dock alltid ske genom plusgiro eller bankgiro. Om inte årsavgiften eller övriga förpliktelser betalas i rätt tid får föreningen ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen på det obetalda beloppet från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m.m.


 

 

 

FÖRENINGSSTÄMMA

 

12 § Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen tidigast den 1 mars och senast 30 juni. 

13 § Motioner

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta senast den 31 januari eller inom den senare tidpunkt styrelsen beslutat. 

14 § Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan föreningsstämma ska även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av revisor eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade. 

15 § Dagordning

På ordinarie föreningsstämma ska förekomma:
1. öppnande
2. godkännande av dagordning
3. val av stämmoordförande
4. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. val av två justerare tillika rösträknare
6. fråga om stämma blivit stadgeenligt utlyst
7. fastställande av röstlängd
8. föredragning av styrelsens årsredovisning
9. föredragning av revisorns berättelse
10.beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11.beslut om resultatdisposition 
12.fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
13.beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av antalet ledamöter och suppleanter 15.val av styrelseledamöter och suppleanter
16.val av revisorer och revisorssuppleant
17. val av valberedning
18.av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende samt ärenden enligt tillämplig lag om ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar
19.avslutande

På extra föreningsstämma ska utöver punkt 1-7 och 19. förekomma de ärenden för vilken stämman blivit utlyst.

 

16 § Kallelse

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

 Kallelsen skall utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före föreningsstämman. Kallelsen ska utfärdas till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom e-post till de medlemmar som uppgivit en e-postadress. Om medlem uppgivit annan adress ska kallelsen istället skickas till medlemmen. Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens hus eller publiceras på hemsidan.


 

17 § Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Medlem som innehar flera lägenheter har också endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.


 

 

 

 

 

18 § Ombud och biträde

Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet ska visa upp en skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten ska uppvisas i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får inte företräda mer än en (1) medlem. På föreningsstämma får medlem medföra högst ett biträde. Biträdets uppgift är att vara medlemmen behjälplig.

Ombud och biträde får endast vara:

 • annan medlem
 • medlemmens make/maka, registrerad partner eller sambo
 • föräldrar
 • syskon
 • barn
 • annan närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen i föreningens hus
 • god man

Medlem som ej valt att representeras av ombud, eller närvarar på stämman har avsagt sig sin röst i det som behandlas på stämman.

 

19 § Röstning

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som styrelsens ordförande biträder. Blankröst är inte en avgiven röst.
Vid val anses den vald som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas. Lottning får inte tillämpas om det kan leda till ekonomiska påföljder för föreningen, och/eller dess medlemmar, i sådant fall skall alternativet som medför minsta ekonomiska belastning väljas, alternativt omröstning.
Stämmoordförande eller föreningsstämma kan besluta att sluten omröstning ska genomföras. Vid personval ska dock sluten omröstning alltid genomföras på begäran av röstberättigad.

För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen. 

20 § Jäv

En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om: 
1. talan mot sig själv
2. befrielse från skadeståndsansvar eller annan förpliktelse gentemot föreningen
3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 beträffande annan, om medlemmen i fråga har ett väsentligt intresse som kan strida mot föreningens stadgar. 

21 § Över- och underskott

Det över- eller underskott som kan uppstå i föreningens verksamhet ska balanseras i ny räkning. Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst ska delas ut ska vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas andelstal för det senaste räkenskapsåret.

 

22 § Valberedning

Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning utses för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval.

 

 

23 § Stämmans protokoll

Vid föreningsstämma ska protokoll föras av den som stämmans ordförande därtill utsett. I fråga om protokollets innehåll gäller: 
1. att röstlängden ska tas in i eller biläggas protokollet
2. att stämmans beslut ska föras in i protokollet
3. att om omröstning skett ska resultatet av denna anges i protokollet. Protokollet ska senast inom tre veckor hållas tillgängligt för medlemmarna. Protokollet ska förvaras på betryggande sätt.

STYRELSE OCH REVISION

 

24 § Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med lägst en (1) högst fyra (4) suppleanter.
Styrelsen väljs av föreningsstämman för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus.

Stämman kan dock välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i föregående mening. Samma medlems familjehushåll kan dock inte representeras av mera än en (1) ledamot eller suppleant samtidigt i styrelsen. 


 

25 § Konstituering

Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer.


 

26 § Styrelsens protokoll

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras, som justeras av ordföranden och ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen ska förvaras på betryggande sätt och föras i nummerföljd.
Styrelsens protokoll är tillgängliga endast för ledamöter, suppleanter och revisorer.


 

27 § Beslutförhet och röstning

Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. För giltigt beslut krävs enhällighet när för beslutförhet minsta antalet ledamöter är närvarande. Suppleanter tjänstgör i den ordning som ordförande bestämmer om inte annat bestämts av föreningsstämma eller framgår av arbetsordning (beslut av styrelsen).


 

28 § Beslut i vissa frågor

Beslut som innebär väsentlig förändring av föreningens hus eller mark ska alltid fattas av föreningsstämma. Om en ny-, till- eller ombyggnad innebär att medlems bostadsrätt förändras ska samtycke från medlem inhämtas. Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.

 

29 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas – förutom av styrelsen – av minst två ledamöter i föreningen.

 

30 § Styrelsens åligganden

Bland annat åligger det styrelsen:

 • att svara för föreningens organisation och förvaltning av dessa angelägenheter
 • att avge redovisning för förvaltning av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse/verksamhetsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för dess ställning vid räkenskapsårets utgång (balansräkning)
 • att senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisning
 • att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma hålla årsredovisningen och revisionsberättelse tillgänglig
 • att föra medlems- och lägenhetsförteckning; föreningen har rätt att behandla förteckningarna ingående personuppgifter på sätt som avses i personuppgiftslagen

31 § Utdrag ur lägenhetsförteckning

Bostadsrättshavare har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende sin bostadsrätt. 

32 § Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari-31 december.

 

33 § Revisorernas sammansättning

Föreningsstämma ska välja minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Revisorer behöver inte vara medlemmar i föreningen.

34 § Angivande av revisionsberättelse

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till styrelsen senast tre veckor före föreningsstämman.

 

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

 

35 § Bostadsrättshavarens ansvar
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i gott skick. Detta gäller även förråd och andra lägenhetskomplement som kan ingå i upplåtelsen.

Bostadsrättshavare svarar sålunda för underhåll och reparationer av bland annat:

 • brandvarnare
 • ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt
 • icke bärande innerväggar
 • glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster med tillhörande beslag, handtag, låsanordning, vädringsfilter och tätningslister samt all målning förutom utvändig målning och kittning
 • till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, glas, handtag, ringklocka, brevinkast, och lås inklusive nycklar; bostadsrättshavare svarar även för all målning med undantag för målning av ytterdörrs utsida; motsvarande gäller för balkongdörr
 • innerdörrar och säkerhetsgrindar
 • lister, foder och stuckaturer
 • elradiatorer; i fråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning
 • elektrisk golvvärme, som bostadsrättshavaren försett lägenheten med
 • eldstäder med tillhörande rökgångar
 • ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet
 • undercentral (säkringsskåp) och därifrån utgående el- och informationsledningar (telefon, kabel- tv, data med mera) i lägenheten, kanalisationer, brytare, eluttag och fasta armaturer
 • ventiler och luftinsläpp, dock endast målning

 I Badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver bland annat även för:

 • till vägg eller golv hörande fuktisolerande skikt
 • inredning och belysningsarmaturer
 • vitvaror och sanitetsporslin
 • golvbrunn med tillhörande klämring till den del det är åtkomligt från lägenheten
 • rensning av golvbrunn och vattenlås
 • tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • kranar och avstängningsventiler
 • elektrisk handdukstork

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning såsom blad annat:

 • vitvaror
 • köksfläkt (får ej anslutas till frånluftskanal)
 • rensning av vattenlås
 • diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning Bostadsrättshavaren är skyldig att förse diskmaskin i sin lägenhet med dropplåt. Bostadsrättshavaren ansvarar för att denna fungerar tillfredsställande så länge

           han/hon är medlem i föreningen och nyttjar lägenheten.

 • kranar och avstängningsventiler

 

36 § Ytterligare installationer

Bostadsrättshavaren svarar även för alla installationer i lägenheten som installerats av bostadsrättshavaren eller tidigare innehavare av bostadsrätten.

 

 

 

37 § Brand- och vattenskador

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen.

 

38 § Komplement

Om lägenheten är utrustad med balkong svarar bostadsrättshavaren endast för renhållning och snöskottning. 

39 § Felanmälan

Bostadrättshavare är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för i enlighet med bostadsrättslagen och dess stadgar. Samt felanmäla fel och brister i hela föreningens fastighet.

 

40 § Gemensam upprustning

Föreningsstämma kan i samband med gemensam underhållsåtgärd i huset besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för.

 

41 § Vanvård

Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom har föreningen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad.

 

42 § Tillbyggnad

Anordningar såsom markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc. får monteras på huset utsida endast efter styrelsens skriftliga godkännande. Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar. Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera anordningar.

 

43 § Ombyggnad

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Följande åtgärder får dock inte företas utan styrelsens och i vissa fall myndigheters tillstånd:
1. ingrepp i bärande konstruktion,
2. ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, ventilation (fläktar får inte anslutas till frånluftskanal) eller vatten
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.
Styrelsen får vägra tillstånd om åtgärden är påtaglig eller belastar föreningen ekonomiskt både direkta kostnader eller värdeminskande för fastigheten och dess medlemmar. Skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

 

44 § Hemförsäkring

Varje bostadsrättshavare är skyldig att teckna och inneha fullgod hemförsäkring (s.k. bostadsrättsförsäkring) under hela tiden bostadsrättshavaren äger bostadsrätten. Försäkringen ska omfatta lägenheten och all fast inredning i densamma. Försäkringen ska gälla sådant som bostadsrättshavaren är underhållsskyldig för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Den ska även täcka självrisk bostadsrättshavaren kan bli skyldig att betala om denna är vållande till skador på fastigheten som fastighetens försäkring gäller för.

 

ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTT

 

45 § Användning av bostadsrätt

Bostadrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än huvudsakligen som bosättning. 


 

46 § Sundhet, ordning och gott skick

När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fodras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Detta gäller även för den som hör till hushållet, gästar bostadsrättshavaren eller som utför arbete för bostadsrättshavarens räkning. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för enligt 32 § fjärde st. 2.

Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket första meningen skall föreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör.

Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp bostadsrättshavaren med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning.

Ohyra får inte föras in i lägenheten.

47 § Tillträdesrätt

Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra, i möjligaste mån ska detta annonseras i förväg. .
Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten.

 

48 § Andrahandsuthyrning

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andrahand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavaren ska skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av hyresnämnden. Bostadrättshavaren har fullt ansvar under hela uthyrningsperioden. All uthyrning sker under av styrelsen förutbestämd tid. I fall om besittningsrätt skall nya ägaren prövas för medlemskap på sedvanligt vis av styrelsen.

 

49 § Inneboende

Bostadsrättshavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem. Bostadrättshavaren ansvarar fullt ut för inneboende.

 

 

 

 

FÖRVERKANDE

 

50 § Föreverkandegrunder

Nyttjande till en lägenhet som innehas med bostadsrätt kan förverkas och föreningen således bli berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning ibland annat följande fall:
1.bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift, när det gäller en bostadslägenhet, mer än en vecka efter förfallodagen eller, när det gäller en lokal, mer än två vardagar efter förfallodagen (bostadsrättslagen kap 7).
2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andrahand

3.bostadsrättshavaren inrymmer utomstående personer till men för föreningen eller annan medlem
4.lägenheten används för annat ändamål än vad den är avsedd för avvikelsen är väsentlig betydelse för föreningen eller någon medlem
5.bostadsrättshavaren eller den, som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren, genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrättar styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i huset
6.bostadsrättshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick eller rättar sig efter de särskilda ordningsregler som föreningen meddelar.
7.bostadrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten och inte kan visa giltig ursäkt för detta
8.bostadsrättshavaren inte fullgör annan skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs 
9.lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken till en inte oväsentlig del ingår i brottsligt förfarande eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

 

51§ Hinder för förverkande

Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av liten betydelse. I enlighet med bostadsrättslagen regler ska föreningen i vissa fall uppmana bostadsrättshavaren att vidta rättelse innan föreningen har rätt att säga upp bostadsrätten. Sker rättelse kan bostadsrättshavaren inte skiljas från bostadsrätten.


 

52§ Ersättning vid uppsägning

Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till skadestånd.


 

53§ Tvångsförsäljning

Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning kan bostadsrätten komma att enligt reglerna i bostadsrättslagen kap 8 att säljas.

 

ÖVRIGT

 

54 § Meddelanden

Meddelanden delges genom anslag i föreningens hus och på hemsida eller genom e-post eller utdelning. 

55 § Framtida underhåll

Inom föreningen skall bildas fond för yttre underhåll.
Till fonden skall årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0.3 % av fastighetens taxeringsvärde.
Om föreningen har upprättat underhållsplan skall avsättning till fonden göras enligt planen. 

 

 

56 § Upplösning, likvidation mm.

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till lägenheternas insatser. 

57 § Tolkning

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar och annan lagstiftning. Föreningen kan ha utfärdat ordningsregler tillika trivselregler för förtydligande av dessa stadgar. Tvist skall hänskjutas till hyresnämnd eller tingsrätt i Stockholm, Sverige, ärenden skall läggöras enligt svenska lagar. 

58 § Stadgeändring

Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor och mer än hälften av de röstande på första stämman gått med på beslutet, respektive minst två tredjedelar på den andra stämman. Bostadsrättslagen kan i vissa situationer föreskriva högre majoritetskrav.

 

Välkommen

Det här är vår levande hemsida för BRF Docenten 1 på Tidaholmsvägen 27-29.
Hemsidan hålls igång av styrelsen. 

Nyhetsbrev

Länkar